Ndërtesat e padëshiruara të Tiranës

Rapresentative Image of the website : preservingtirana.city CC-BY-SA 4.0 J.Kasapi https://preservingtirana.city/
Muzeu i Shkencave te Natyrës pak perpara shëmbjes CC-BY-SA 4.0 Melpomeni Nelaj
Vila e Ish Ambasadës Jugosllave në Rrugën e Durrësit CC-BY-SA 4.0 J.Kasapi
‘Pallati me kuba’, M.Velo dhe ‘Piramida’, Pranvera Hoxha, Klement Kolaneci, Pirro Vaso, Vladimir Bregu. CC-BY-SA 4.0 J.Kasapi
Vilat ne Rrugën e Durresit dhe Rrugën Qemal Stafa. CC-BY-SA 4.0 J.Kasapi
Vila ne hyrje te Rrugës Kont Urani (Ish Radio Tirana).Foto1,nga libri ‘Vilat e Tiranes’, V.Bushati.Foto2 CC-BY-SA 4.0 J.Kasapi
Tetari i ri Kombëtar në Budapest me me imitimin e fasadës në sheshin përballë.Foto©M.Van der Hoorn

--

--

--

Architect and designer based in Tirana, passionate about sustainable architecture, research on the urban, architectural illustrations, Interior design and more

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jora Kasapi

Jora Kasapi

Architect and designer based in Tirana, passionate about sustainable architecture, research on the urban, architectural illustrations, Interior design and more

More from Medium

Lock veGNOME to get discounted Whole Genome Sequencing

Dark Galaxies — The best blochain game

Crisis in Europe — Cause and Effect

Atelier Parisien d’Urbanisme,