(o en realitat és l’exemple de com aconseguir la independència amb llistes separades?)

Sobre la llista unitària de l’independentisme, el de sempre d’esquerres i el nou liberal, se n’està escrivint moltes coses però de vegades, segons el meu criteri, amb exemples històrics que no s’ajusten a la realitat del context…

Jordi Perales 朱迪

Politòleg, sinòfil, sóc de la Garriga i vinc de Montesa. I encara tant de món per conèixer!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store