L’ACEE entra en hivernació

L’ACEE és una organització sense ànim de lucre que ha intentat organitzar tornejos i activitats obertes a tothom durant els últims 4 anys. Els diners d’inscripcions han anat sempre als premis de les competicions. I quan hem fet tornejos gratuïts, els diners han sortit de les quotes dels socis i/o d’aportacions d’individuals.

Per intentar mantenir les nostres activitats atractives i gratuïtes, vam decidir demanar ajudes a empreses.

Durant el quart trimestre de 2016, la junta de l’ACEE va redactar una carta dirigida a empreses i entitats catalanes, o d’àmbit d’actuació català, per veure si estarien interessades en una col·laboració amb l’Associació.

La carta explicava com l’ACEE podia donar una introducció a un nou espai de mercat, i explicava els beneficis d’aquesta col·laboració.

Moltes de les empreses que vam contactar ja es dediquen a patrocinar empreses o entitats privades dedicades a realitzar activitats similars a les que realitzem des de l’ACEE.

Nomès 2 de les més de 90 empreses contactades van respondre interessant-se en l’ACEE. Al final, van decidir postposar o desestimar la col·laboració.

Això pot ser molt desencoratjador per totes les persones involucrades en aquest projecte. Posar temps, dedicació, i no saber trobar l’ajut extern que es necessita, pot desgastar molt.

La reducció del nombre de socis i del temps que hi podem dedicar els que hi estem implicats, fa que sigui impossible continuar amb la idea que tenim de l’ACEE i amb la qual va ser fundada, o el que ens agradaria que fos l’ACEE.

Sense aquests ajuts, l’ACEE ha de canviar. Nosaltres hem de canviar.

I és per aquest motiu que de moment hem de parar, descansar i pensar que volem que sigui l’ACEE.

Jordi Escude Godia
President de l’ACEE.

Continuem a la vostra disposició a admin@acee.cat

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal. L’informem que vostè té dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades i que pot exercitar aquests drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça: admin@acee.cat.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store