L’hora dels que s’han oblidat del poble

Resultats, rendiment, productivitat, presa de decisions… En una empresa (privada) es prenen decisions per millorar processos, ser més productius, bons rendiments, obtindre millors resultats en definitiva. Des del 27S han passat dos mesos! Amb la setmana del “no a la investidura” ja em vaig fer (a sobre) aquesta mateixa reflexió: “què has fet tu amb aquests 5 dies i que estan fotent aquesta colla…? no m’ho puc creure”. Aquest poble al que dieu representar s’aixeca cada dia per pensar, treballar, transaccionar, educar, pagar (com no!), riure i plorar.

Cada dia estic prenent decisions, més o menys encertades, amb més o menys èxit, afecten a gent propera que treballa amb mi o gent encara més propera que m’estimo amb bogeria. Em trobo amb una colla de representants, tots 72, que en 62 dies no han tancat un acord total per fer el que fa qualsevol català: pencar pel teu projecte!.

Res, us deixo que he de seguir treballant amb unes presentacions per aquesta setmana que ve. També he aprofitat per provar aquestes noves notes de Facebook, que em fan prou el pes per publicacions i per moure un debat en aquest canal social. Valoraré l’opció de recomanar-ho als meus clients. Bona nit i bona setmana!.

Jordi Verdura

Són les 22:05 d’un diumenge, 29 de novembre de 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.