Jørgen Holm: Curriculum Vitae

2010- Pensionist, familiemenneske, nu igen amatørarkæolog, travlt beskæftiget med at finde flint, skrive og vedligeholde diverse Facebook-grupper med arkæologitema. Hertil kommer rejser, ikke mindst i favoritlandet Sverige.

2004–2010 Ansat på Haderslev Museum som oldsagsillustrator og feltarkæolog. Fra 2007 museumsinspektør og leder af stenaldergravninger forud for anlæggelse af motorvejen Kliplev-Sønderborg. Gik på efterløn ved udgangen af maj 2010.

2003–2004 Arbejdsløs.

1989–2003 Tilknyttet Nationalmuseet som projektforsker og projektleder. Ledet undersøgelser af fire 14.-15.000 år gamle istidsbopladser (med rige organiske udsmidslag i et nærliggende dødishul) ved Slotseng i Sønderjylland. Modtog 1992 en pris fra Erik Westerbys Fond som påskønnelse af denne indsats. Gæsteforelæser over palæolitiske og skibsarkæologiske emner ved en række universiteter i ind- og udland (Århus, København, Lund, Groningen, Lille, Barcelona).

1997–2000 Ansat som projektforsker på ph.d.-niveau ved Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter (finansieret af Danmarks Grundforskningsfond). Udviklede i denne periode et 3D-opmålingssystem for skibstræ og en hurtig metode, PhotoDraw (ikke at forveksle med Microsofts nu hedengangne programpakke af samme navn!), til sort-hvid illustrering af oldsager, baseret på digital billedbehandling og stokastisk raster.

1987 Hovedfagseksamen (cand.phil.) i Forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet. I en kort periode museumspædagogvikar på Haderslev Museum og undervisningsassistent ved Aarhus Universitet i forbindelse med uddannelsesgravninger og undervisning i den tidligste jægerstenalder.

1979–1986 Fast ansat som udgravningsassistent ved Haderslev Museum. Funktioner: Leder af eller assistent på såvel forhistoriske som middelalderarkæologiske udgravninger, besigtigelser, rapportskrivning, ansvarlig for sogne-, beretnings-, foto- og tegningsarkiver. Redaktør af tidsskriftet Lægæst. Ledede 1981–84 sammen med Flemming Rieck udgravningerne af to bopladser fra Hamburgkulturen ved Jelssøerne.

1976–1979 Løst ansat som museumsassistent ved Svendborg & Omegns Museum. Leder af eller assistent på middelalderarkæologiske undersøgelser (Møllergade 6, franciscaner-kloster og tilhørende kirkegård, Ørkild voldsted, etc.). Fotografering og tegning af oldsager, mørkekammerarbejde. Udførte i denne periode også lejlighedvis opgaver for Fyns Stiftsmuseum.

1973–1976 Løst ansat som museumsassistent ved Langelands Museum. Leder af udgravningen af Maglemose-bopladsen Flådet, assistent i forbindelse med undersøgelse af grave fra romersk jernalder og vikingetid ved Stengade. Tegne- og fotoarbejde. I en kort periode vikar for museumspædagog.

1972 Bifagseksamen i nordisk arkæologi, Aarhus Universitet.

1969 Nysproglig studentereksamen, Fyns studenterkursus. Påbegyndt arkæologi-studiet ved Aarhus Universitet.

1964–1965 Udgravede sammen med Søren H. Andersen og Ruth og Ejnar Blankholm maglemosebopladsen Stallerupholm lidt nordvest for Kolding.

1959 Startede som amatørarkæolog med rekognoscering efter flintoldsager ved Kongeåen (Knagmølle) og Donssøerne nordvest for Kolding. Det var dengang, Gudenåkulturen stadig eksisterede!

1947 Født i Brønshøj d. 11. maj — på Mors dag.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.