Image source: http://bit.ly/x2pms8

Peer review

Til kollegaer, der stadigvæk tror på værdien af ‘peer review’ — på jævnt jysk ‘fagfællebedømmelse’ — bør man næsten fortælle, at det er lykkedes forskeren Peter Vamplew fra Federation University i Victoria at få accepteret et manuskript, som kun indeholdt sætningen “Get me off your fucking mailing list”, til optagelse i tidsskriftet The International Journal of Advanced Technology.

Men det mest kendte og klassiske eksempel på en ‘fake’-artikel, der skulle teste peer review-systemets pålidelighed, er dog stadigvæk fysikprofessor Alan Sokal’s “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity”, som han fik optaget i The Social Text i 1996. En fuldstændig arbitrær ophobning af flot klingende fremmedord, det rene skære nonsens. Men det gik glat igennem …

Kilde: Wikipedia

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.