Als alles kan, kan ook niets

Joris Roovers

Wat zou je doen als alles mogelijk is?

Misschien denk je nu wel aan een verre reis, een ‘instagrammable’ huis of die ene prins. Maar hoe meer droomscenario’s je kunt opnoemen, hoe minder dichtbij je bij je doel komt. Want als alles kan, hoe moet je dan kiezen?

Als je echt een idee wilt realiseren, heb je grenzen nodig. Een grens geeft je namelijk de ruimte om te bewegen. Denk aan een onmogelijke deadline, een vast budget of verplicht samenwerken met die ene collega.

Beperk jezelf op wat voor manier dan ook. Ben je als chefkok op zoek naar een nieuw gerecht? Kook alleen met tomaten, of enkel op open vuur. Of gebruik een keer je linkerarm niet.

Reken maar dat het iets nieuws oplevert.

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Joris Roovers

Written by

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade