Ik ben een mensenmens. Ik kijk graag naar ze. In de kroeg, op het terras of gewoon op straat. Mensen. Zoals die jongen met die grote blonde kuif. Naast hem zit een meisje met een dikke zwarte bril, een bloemetjesjurk en een witte poedel. Zo’n lelijk beest met te dunne poten. Raar stel eigenlijk. Zouden ze vriendje en vriendinnetje zijn? Broer en zus? Shit, ze kijkt.

Elke dag een vijflijner over dingen die ik meemaak. Meer weten over vijflijners? Kijk op www.schrijfwatjebedoelt.nl

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.