Denk groot en klein tegelijk

Joris Roovers

De perfecte flyer bestaat niet. De perfecte tekst of website evenmin. Er is altijd wel iets dat beter kan. Ik heb zelf een jaar gewerkt aan een nieuwe website. En toen het moment eindelijk daar was en ik mijn digitale baby kon presenteren, wilde ik de boel al weer omgooien. Ik bedoel, ik ben heel blij met het eindresultaat. Maar nu het eindelijk een concreet product is, zie ik alweer dingen die anders moeten. Terwijl je droomt over de perfecte vorm, vergeet je vaak het allerbelangrijkste: beginnen.

Er is niks mis met groot denken. Mik op de maan, of liever Pluto. Bedenk alleen dat elke raket nog altijd hier vertrekt op aarde. Dus wat kun je nú doen om dingen in beweging te brengen? Niet morgen, nee nu. Wil je snel een website? Gebruik Carrd*. Een film? Pak je Iphone net als Steven Soderbergh**. Een interieur voor een restaurant?*** Bouw alles van karton. Ok, misschien is het niet helemaal zoals je precies zou willen maar hé je bent wel begonnen. Bovendien is het veel makkelijker om iets dat al bestaat te verbeteren.

Mijn ‘maan’ is om ooit nog een school te beginnen, of eerlijk gezegd een speeltuin voor ideeën. Groots en meeslepend. Zoals The Factory van Andy Warhol of het kantoor van Charles en Ray Eames. De eerste stap? Een succesvolle masterclass serie van de grond te krijgen. Met mensen zoals jij en ik. Ja, jij kan er onderdeel van zijn. Want samen naar de maan is veel leuker dan alleen.

Carrd | **Unsane | ***Carton King Taiwan

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Joris Roovers

Written by

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade