Droom hardop, je weet nooit wie er meeluistert

Joris Roovers

“Wat is eigenlijk jouw droom?”

Het bleef lang stil aan de andere kant van de tafel. Tot de volgende dag, toen ik per mail alsnog een antwoord kreeg. Iedereen heeft een droom. De een misschien groots en meeslepend. De ander wat kleiner, dichterbij huis. Hoe dan ook, dromen geven richting aan je lijf en aan je hoofd. Toch zijn er veel mensen die hun droom niet durven te delen. Omdat het ze kwetsbaar maakt. Omdat ze bang zijn voor wat anderen er van vinden.

Dromen zijn als ideeën. Als je ze deelt komen ze eerder binnen handbereik. Hoe meer mensen van jouw droom weten, des te meer mensen je kunnen helpen om een stapje dichterbij te komen. Vaak uit onverwachte hoek. Mijn droom is een speeltuin voor ideeën. Op een plek zoals deze loods. Een ruimte waar je vrij mag denken, dingen kunt uitproberen en op je bek mag gaan. Het liefst zo hard mogelijk.

Dat laatste moet op bovenstaande vloer wel lukken. Nu nog de sleutel.

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Joris Roovers

Written by

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade