Luister niet (te veel) naar anderen.

Joris Roovers

In mijn eerste jaar op de Kunstacademie kreeg ik de opdracht om een woning te ontwerpen. Na twee weken onderzoek, schetsen en bouwen presenteerde ik vol trots mijn ontwerp. Mijn docent vond het helemaal niks. Zonder na te denken begon ik aan een compleet nieuw ontwerp. Toen ik het na een tijdje aan diezelfde docent liet zien, vroeg ze wat er in hemelsnaam met mijn ‘briljante eerste ontwerp’ was gebeurd.

Heb je eindelijk de moed gevonden om jouw idee met anderen te delen, (waarom je dat moet doen lees je hier.) sta je direct oog in oog met het volgende obstakel: andermans mening. Mensen in je omgeving weten het namelijk altijd beter. Bedenk daarom goed naar wie of wat je luistert. Goed advies is heel waardevol, maar niet ieder advies is goed voor jou. Luister in de eerste plaats vooral naar jezelf. Of, naar K. Schippers: “Vóór de uitvinding van het wiel bestonden er geen verhalen over het wiel.”

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Joris Roovers

Written by

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade