Perfect bestaat niet

Joris Roovers

Veel mensen die ik tegenkom, zijn bang om hun idee te delen. Omdat ze denken dat er iemand anders mee aan de haal gaat, of omdat het nog verre van perfect is. Geloof me, het is nooit perfect. Er is altijd iets dat beter kan. Maar terwijl je droomt over de ultieme vorm, vergeet je vaak het allerbelangrijkste: beginnen.

Ik werk op dit moment samen met grafisch ontwerper Guido de Boer aan een handboek voor het realiseren van ideeën. Want een idee verzinnen is één ding, het daadwerkelijk realiseren een heel ander. Afgelopen week liet Guido me deze eerste schetsen zien. Perfect? Zeker niet, er is nog een hoop werk aan de winkel. Maar dat het tof wordt weet ik nu wel zeker. Omdat we er samen in geloven. Wordt vervolgd.

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Joris Roovers

Written by

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade