Stap achteruit om dichterbij te komen

Joris Roovers
Dec 9, 2019 · 2 min read

Een kennis zei ooit tegen me: zie je onderneming als een schip. Je hebt een roer en een kraaiennest (naast nog een hoop andere essentiële dingen). Aan het roer stuur je, en in het kraaiennest kijk je waar je naar toe gaat. Je kunt onmogelijk op die twee plekken tegelijk zijn, dus je moet kiezen. De plek die we het liefste kiezen? Het roer, want dan heb je zelf alles in de hand.

Maar als je niet weet waar je toe moet, hoe weet je dan of je de juiste kant op stuurt? Als ondernemer zit je vaak in de waan van de dag, blus je brandjes, beantwoordt je telefoontjes en voer je de ene na de andere vergadering. Dingen die ogenschijnlijk heel belangrijk zijn om je bedrijf gaande te houden. Al die bedrijvigheid belemmert je echter in één belangrijk ding: kijken waar je naar toe wilt.

Het loont om af en toe een stap achteruit te doen. Letterlijk. Zo krijg je meer overzicht, en kun je beter doorgronden hoe je er voor staat. Alleen dan kun je beslissen wat de juiste koers is.

Ahoy Sailor.

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

  Joris Roovers

  Written by

  Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade