Timing is alles

Joris Roovers

Vijf maanden geleden stuitte ik op een oude fabriek bij me om de hoek. Hij stond inmiddels al twee jaar leeg. Ik wist niet wàt ik er precies mee moest, maar dat ik er iets mee moest was duidelijk. Daarom nodigde ik allerlei mensen uit om te kijken of we samen iets konden doen. Iets groots. Hoewel iedereen direct enthousiast werd, waren er ook genoeg argumenten om het vooral niet te doen. Dus gebeurde er ook niets.

Drie maanden later spookte het gebouw nog steeds rond in mijn hoofd. En nog altijd stond het leeg. Tijd voor actie. Het idee: een werkplaats voor ideeën. Een plek voor trainingen, exposities, lezingen, en een ideecafé. Kortom, een plek om hersenspinsels uit te laten groeien tot iets tastbaars. Na het idee volgde er een plan, en na het plan, toestemming van de gemeente. Dat laatste, tja, dat duurde even.

Vorige week kreeg ik eindelijk de vergunning binnen. Yeah! Ware het niet dat er intussen ook een andere partij enthousiast was geworden, een grote corporate jongen. Op dezelfde dag tekende zij een huurcontract, zonder enige vergunning. Zij wel, ik niet. Dag fabriekje.

Zuur? Ja.
Verbitterd? Hell no, mijn tijd komt nog wel.

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Joris Roovers

Written by

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade