Vergeet niet te vragen

Joris Roovers

“Wie vindt het leuk om iemand te helpen?” Alle handen van de groep gaan zonder twijfel omhoog. “Ok mooi, en wie vraagt er zelf wel eens om hulp?” Van de vijftien handen gaat er nu nog maar één omhoog. “Kijk, als er niemand om hulp vraagt, kunnen we ook niemand helpen. Dus dat gaan we vandaag doen.”

Ook ik stak mijn hand niet op. Ik wil veel zelf doen, zelf regelen. Waarom? Ik heb geen idee. Lijkt altijd makkelijker, of sneller. Tijdens deze avond vroeg ik wel iets aan voor mij verder volledig onbekende mensen: Wie heeft er mogelijkheden om mijn masterclass de wereld in kon slingeren? De week erop gaf ik twee masterclasses.

Meer lezen? Eén keer per maand stuur ik een nieuwsbrief met inspirerende dingen die ik tegenkom. Omdat het zonde is ze alleen voor mezelf te houden. Hier zie je een voorbeeld. Ja, ik wil? Schrijf je dan hier in.

Joris Roovers

Written by

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade