Waarom doe jij wat je doet?

Joris Roovers

Oké, je bent eruit. Na uren brainstormen en het ordenen van je gedachtes kun je nu precies vertellen wat je doet. Je hebt je antwoord pasklaar als de zoveelste wat-doe-jij eigenlijk-vraag je op een verjaardagsfeestje naar je oren wordt geslingerd. In the pocket. Maar, stel nu dat je verre neef je vervolgens vraagt waarom je dat eigenlijk doet? Wat zeg je dan? “Uhhh, ja ik ben er ooit een keer ingerold en sindsdien blijven hangen.”

Begrijp me niet verkeerd. Geen enkel antwoord is goed of fout. Misschien ben je er ingerold, misschien doe je het voor het geld, of misschien doe je het juist omdat je het heel erg leuk vind. Hoe dan ook, weten waarom je iets doet, helpt. Het helpt je bij het nemen van moeilijke beslissingen, investeringen of het aannemen van het juiste personeel. Maar het helpt je vooral om de juiste doelgroep te bereiken.

Want als jij weet waaróm je iets doet, kun je nadenken over hoe je dat het beste naar alles en iedereen om je heen kunt uitstralen. Weet je ineens of je wel of niet een visitekaartje nodig hebt, hoe je de telefoon opneemt of wat je op de eerste werkdag van je zojuist aangenomen collega wilt meegeven. En belangrijker nog, zo weten andere mensen of klanten wat ze aan je hebben en waarom ze jou wel of niet moeten bellen.

Joris Roovers

Written by

Ik help mensen met het realiseren van ideeën. En ik schrijf er graag over. www.jorisroovers.nl Utrecht, Nederland.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade