Jubilæumsbesøg ved Morten Østergaard

 • 2001–2005: Markedschef for Dafolo A/S
 • 2002–2003: Midlertidigt folketingsmedlem for radikale venstre i Århus Amtskreds
 • 2004: Midlertidigt folketingsmedlem
 • 2005–2007: Folketingsmedlem for Radikale Venstre
 • 2009: Udpeget som næstformand, men stoppede i forbindelse med sin ministerudnævnelse
 • 2011: Udpeget som minister for forskning, innovation og videregående uddannelse
 • 2014: Udpeget som skatteminister
 • 2014–2015: Fik posten som økonomi og indenrigsminister
 • Conval High School, USA, fra 1992 til 1993.
 • Risskov Amtsgymnasium, fra 1993 til 1996.
 • Statskundskab, Aarhus Universitet, fra 1997 til 2006.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade