സമനില

അങ്ങനെ കളി ഇപ്പൊ സമനിലയാണ്…രണ്ട് പാർട്ടിക്കും ഓരോ രക്തസാക്ഷികളെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.

പതിവ് പോലെ ഒരു കുപ്പി മദ്യവുമായി സന്തോഷത്തോടെ മലയാളി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി….

നാളെ ഹാർത്താലാണ് …ആഘോഷിക്കേണ്ടേ? വേണം….പണിയോ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല….
നേതാക്കന്മാർ പതിവുപോലെ ഒത്തുകൂടി….അടുത്തത് ആര്…അല്ലെങ്കിൽ ആരെ?

അണികൾ എന്തിനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു…..

ഇവന്മാരൊക്കെ ചത്തൊടുങ്ങാതാണ് നാടിന് നല്ലത്….ഇപ്പൊ ചത്താൽ വീടിന് മാത്രമേ നഷ്ടം ഉണ്ടാവൂ….അല്ലേൽ വളർന്നു പന്തലിച്ചാൽ നാടിനാണ് ശല്യം…

ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്ന പേരിൽ പാർട്ടി നേതാവിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന സകല മണ്ടന്മാർക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു നാളത്തെ ഹർത്താൽ….
കളി തുടരട്ടെ….ആര് അടുത്ത ഗോളടിക്കും….അതോ സമനില തുടരുമോ?

😁😁😁

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.