Joshua Goldstein

Joshua Goldstein

Co-founder of underdog.io. Past: @Bondsy. #ProPoker. @UNC. @EmoryUniversity.