Laten we eens ophouden over dat basisinkomen
Ronald Mulder
16753

Ik mis de behandeling van de Algemene Ouderdomswet, ik begrijp dat die dan ook vervalt?

Daarnaast het vriendelijk verzoek om het woord ‘samenvatting’ niet te vervangen door die verschrikkelijke term TL;DR.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.