Zabito mnie i poszedłem dalej
Dawid Sulbińsky
121

Co byś nie sądził, myślę że i tak jesteś w lepszej pozycji niż (na oko) z 90 % społeczeństwa — wiesz co chcesz robić. Powodzonka.

Like what you read? Give Jotazof a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.