Neučíme sa pre školu, ale pre život

Túto dokonalú pravdu povedal Seneca dávno pred tým, ako sme tu boli my a terajší nositelia vedomostí.

Čo si budeme nahovárať? Učíte sa preto, aby ste mali vedomosti, ktoré môžete posúvať ďalej, alebo preto aby ste získali vysnívaný titul? Otázka sa netýka študentov, ktorí vidia svoje uplatnenie vo výskumnom ústave, alebo na akedemickej pôde, či inej vzelávacej inštitúcii.

Takúto otázku denne riešia “bežní” študenti, ktorí sa pretĺkajú štúdium. Stále sa stretávame s názormi, že 60% vedomostí, ktoré nadobudnete na vysokej škole, nikdy v živote v praxi nevyužijete.

Tak ako nikdy nevyužijete poznatky zo svojej diplomovej práce. Ruku na srdce a odpovedzte si sami na otázku: Chce sa mi písať diplomovú prácu? Určite si čas strávený písaním viete predstaviť aj inak. Napríklad v kruhu najbližších, so svojou rodinou, alebo pri športe.

Využite hodenú rukavicu agentúr, ktoré Vám pomôžu spracovať podklady diplomovej práce a vy tak budete mať viac času na seba.

Veď ako bolo v úvode spomenuté: “Neučíme sa pre školu, ale pre život” tak vedzte, že poznatky, zručnosti a iné veci, ktoré Vás postretnú pri vypracovaní diplomovej práce v živote nevyužijete. Sú to len veci, ktoré rozhodnú o tom, či titul dostanete, alebo nie.

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade