kapitel 001

a zimankó lépteivel veszel össze…
majd szét
kötött pamutjaid hiányába bámulsz
magadra öltöd a durva részeket
feketét mozdítasz acélfogak

között

aztán persze fogadkozol
hogy majd legközelebb

legközelebb
közelebb

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.