kapitel 002

torokból húzol egy slukkot vissza
ócska csónak a vörös véredényben
a halál varázslat s az ébredésben
álmod emléke tart fogva

rab vagy… arctalan
önmagad rabja

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.