kapitel 003

elcsendesül ha törökülésben 
egy gondolat közé ragad…
hajának bálványában száll tova
s totemként van jelen… adott

a hely
a nyitott tekintet
egy álom
s csukott szavak

lábaira mászik az űr mélye…
– gyere mutatom – mondja

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.