kapitel 004

helyedre mászik 
a cammogva vacogó
álom 
ez most itt a távozás 
hiszen – fázom – már
a paplan melege is
megszokásból hűlik…

hétnegyvenkor
nélküled

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.