kapitel 005

zubogok egyre feljebb 
mint nyűgtelen akkord 
– arcokon török utat 
majd könnyeket rejtek –
bebújok zakód alá
lecsorgok lábadon

hamis eső vagyok 
erős zivatar s pára

felhőkbe

írva

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.