kapitel 006

töredékeidből jutottál magasra
salátává gyűrt az éjjeli harc
halott a cinóber üvölt az umbra
 
ah
 
tekinteted 
lazúros…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.