kapitel 006

töredékeidből jutottál magasra
salátává gyűrt az éjjeli harc
halott a cinóber üvölt az umbra
 
ah
 
tekinteted 
lazúros…

Like what you read? Give Jenei József Tamás a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.