kapitel 007

hallasz s hallok bár 
semmi nem könnyű ami
kagylón túl liheg
– néha jobb lenne ha kikapcsolnál szívem –

a számom
nem 
változott

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.