kapitel 008

van hogy elmarad mögöttem
néha van úgy hogy elhagyom
majd visszafordulok érte
felveszem s cipelem tovább
keresztul rajtad magamon 
aztán utálom mert elhagy

a

lassan átszövő
körkörös 
tövismaraton…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.