Ustalaj priorytety

Chcesz być bardziej produktywny i osiągać więcej? To stosunkowo proste — ustalaj priorytety na każdy dzień, tydzień, miesiąc i rok i działaj według nich.

Może Ci w tym pomóc np. Prioritab, czyli dodatek do Chrome ułatwiający precyzowanie priorytetów lub Momentum, używany przez najlepszych przedsiębiorców — proste rozszerzenie do Chrome, które pozwala Ci na sprecyzowanie priorytetu na dany dzień, jednocześnie motywując Cię do jego osiągnięcia.

Ustalając priorytety, pamiętaj o rodzinie, o wartościach, które wyznajesz i o Twoich marzeniach na temat tego, co chcesz osiągnąć w przyszłości. Niech nie przysłaniają Ci ich mniej ważne rzeczy. Szkoda czasu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.