3. การใส่รูปภาพ และ tag ต่างๆ

tag ของ HTML ส่วนใหญ่ใช้กับ AMP HTML ได้โดยตรงเลย แต่จะมี tag บางอันที่ต้องถูกแทนที่ด้วย AMP HTML เช่น tag <img>

<amp-img src="welcome.jpg" alt="Welcome" height="400" width="800"></amp-img>

มาดู tag อื่น ๆ กันบ้างดีกว่า

Tag ที่ห้ามใช้

มีหลายๆ tag ที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วใน AMP HTML แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น tag ที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้ว อย่างพวก frame , frameset รวมไปถึง tag อย่าง object , param , embed ที่ต้องระวังกันหน่อยจะเป็น tag พวก form และ input ต่างๆ รวมไปถึง textarea และ select ที่จะใช้ไม่ได้แล้วเหมือนกัน

Tag ที่ใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

เช่น script ที่จะให้ใช้ได้เฉพาะ AMP JS library รวมไปถึง library อื่นๆ ที่ AMP HTML เป็นคนจัดหาไว้ให้เท่านั้น นอกจากนั้นก็จะมี style และ link ที่ให้ใส่ได้เฉพาะตามข้อตกลงที่ AMP HTML ระบุไว้เท่านั้นเหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะคุมคุณภาพของโค้ดไม่ให้มีโค้ดที่ไม่จำเป็นนั่นเอง

Tag ที่หน้าตาเปลี่ยนไป

tag อย่าง img , video , audio และ iframe จะมีการเพิ่ม prefix amp- เข้าไปข้างหน้าเป็น amp-img, amp-video, amp-audio และ amp-iframe ครับ จะสังเกตว่า tag พวกนี้ล้วนมีการโหลดของข้างนอกมาใช้ Google เค้าเลยต้องให้เราเปลี่ยนมาใช้ tag ใหม่ เพื่อที่จะสามารถจัดการเรื่องการโหลดทรัพยากรตรงนี้ได้นั่นเอง

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.