2. การสร้างหน้า AMP HTML

มาร์กอัปนี้เป็นต้นแบบที่ดี Copy และ Save ลงในไฟล์ที่มีส่วนขยาย .html

<!doctype html>
<html amp lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Hello, AMPs</title>
<link rel="canonical" href="http://example.ampproject.org/article-metadata.html" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"headline": "Open-source framework for publishing content",
"datePublished": "2015-10-07T12:02:41Z",
"image": [
"logo.jpg"
]
}
</script>
<style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
<script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
</head>
<body>
<h1>Welcome to the mobile web</h1>
</body>
</html>

มาร์กอัปที่จำเป็น

เอกสาร AMP HTML จะต้องมีมาร์กอัปพวกนี้

  • เริ่มต้นด้วย doctype <!doctype html>
  • มีแท็ก <html ⚡> ระดับบนสุด (สามารถใช้ <html amp> ได้เช่นกัน)
  • มีแท็ก <head> และ <body> (มีหรือไม่ก็ได้ใน HTML)
  • มีแท็ก <link rel="canonical" href="$SOME_URL" /> อยู่ภายใน Head ที่นำไปยังเอกสารของ AMP HTML เวอร์ชัน HTML ปกติ หรือใส่ URL ของหน้านั้นเอง ในกรณีที่ไม่มีเวอร์ชัน HTML
  • มีแท็ก <meta charset="utf-8">
  • มีแท็ก <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1">อยู่ในแท็กส่วน Head โดยแนะนำให้ใส่ initial-scale=1 ไว้ด้วย
  • มีแท็ก <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script> เป็นอิลิเมนต์สุดท้ายในส่วนหัว (ซึ่งรวมถึงและการโหลดไลบรารี AMP JS)
  • มีรายการต่อไปนี้ในแท็ก <head>: <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
Like what you read? Give judes duke a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.