4. การปรับเปลี่ยนการนำเสนอและเค้าโครง

การปรับเปลี่ยนการนำเสนอ

AMP คือหน้าเว็บที่มีการจัดรูปแบบหน้าและ element ต่างๆโดยใช้คุณสมบัติ CSS ทั่วไป element การจัดรูปแบบจะใช้ตัวเลือก class หรือ element ใน stylesheet แบบ in-line ในส่วน <head> ที่เรียกว่า <style amp-custom>

<style amp-custom>
/* any custom style goes here */
body {
background-color: white;
}
amp-img {
background-color: gray;
border: 1px solid black;
}
</style>

โดยหน้าของ AMP ทุกหน้าสามารถที่จะมี stylesheet ที่ฝังไว้ได้เพียงอันเดียวเท่านั้น

การควบคุมเค้าโครง

บนหน้าเว็ปของ HTML ปกติ สามารถที่จะใช้ CSS จัดเค้าโครงของ element อย่างไงก็ได้เต็มที่ แต่ AMP นั้นมีกฏที่เข้มงวดในการที่จะจัดเค้าโครงของ element ทั้งหลายบนหน้าเว็ป โดย element ทั้งหมดต้องทมีการกำหนดขนาดที่ชัดเจนตั้งแต่แรก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.