5. การดูตัวอย่างและตรวจสอบ

การดูตัวอย่างของหน้า AMP นั้น ทำได้เหมือนกับการดูตัวอย่าง HTML อื่นเลย ซึ่งต้องไม่มีการสร้างหรือดำเนินการล่วงหน้าใดๆ ก่อน โดยทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามด้านล่าง

  • เปิดหน้าเว็ปจากไฟล์บน browser โดยตรง (element บางอย่างอาจไม่ทำงานเนื่องจาก XMLHttpRequests ดำเนินการไม่สำเร็จ)
  • ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายใน เช่น Apache 2 หรือ Nginx (เคล็ดลับ: สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รวดเร็ว ให้เรียกใช้ python -m SimpleHTTPServer)

หลังจากนั้น ต้องตรวจสอบว่าหน้า AMP ของเราเป็นหน้า AMP ที่ถูกต้องแล้ว หรือ สามารถค้นหาและเผยแพร่บนแพล็ตฟอร์มใดๆแล้วหรือยัง เช่น Google โดยสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

  1. เปิดหน้าเว็บของคุณบน Browser
  2. เพิ่ม “#development=1” ลงใน URL เช่น http://localhost:8000/released.amp.html#development=1
  3. เปิดคอนโซลของ Chrome DevTools แล้วตรวจสอบข้อผิดพลาด
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.