2. Pokal Komende

Komenda, 14.10.2017

Naše najmlajše judoke so nastopile na prvem letošnjem tekmovanju v Komendi. Sezona tekem je tako odprta in led prebit.

Trenerji: Špela, Ervin in Aljoša so zelo zadovoljni s prikazanim.

Bravo, otroci!

Foto: Judo Golovec
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.