Izpiti za pasove 2016

Ljubljana, junij 2016

Kot vsako leto, smo tudi letos uspešno sezono sklenili s polaganjem izpitov za pasove. V vseh starostnih skupinah je potekalo strokovno izpitno obdobje, v katerem so se judoke izkazale in pokazale obilo novega judo znanja, prejele diplome in nove pasove. Čestitamo!

Zdaj so na vrsti počitnice :) Hajime!

Foto: arhiv Judo Golovec
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.