Mednarodni turnir v Italiji

Spilimbergo, Italija, 4. 10. 2015

Naše judoke so se mudile na mednarodnem tekmovanju v Spilimbergu v Italiji, od koder so se vrnile z naslednjimi rezultati:

Benjamin Kajtazović: 1. mesto

Brina Trampuš: 2. mesto

Živa Mehle Kostrevc: 3. mesto

Timotej Kolbl: 5. mesto

Martin Strle: 5. mesto

Nal Pungerčar: 5. mesto

Edvard Kastelic: 7. mesto

Foto: Tilen Perko
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.