Tuve un extraño sueño. Algo de magia, algo de ciencia ficción, algo de siempre... Soñé contigo.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.