Viešieji pirkimai: mes žinom ko mums reikia
Povilas Poderskis
53

Puikus straipsnis ir idėja. Tai kur kas geresnis sprendimas nei “tradicinis”.

Kaip, gerb. Povilai, manote, kaip ši ar bet kuri kita blogosferoje sugeneruota idėja gali pasiekti valdininkus?

Like what you read? Give Julius Šakalys a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.