Bài 1/Facebook/Cách chia nhỏ nhóm quảng cáo hiệu quả.

Nay mình ôn lại về cách chia nhóm quảng cáo facebook.

  • Chia nhỏ nhóm độ tuổi lựa chọn
  • Tăng tiền khi có comment theo tỷ lệ 2–4 -6. Theo dõi chi phí cho mỗi comment là bao nhiêu? Và mình cũng phải tăng lên giảm xuống liên tục khi chi phí cao mà không ra comment.
  • Nhóm hiệu quả ra comment đều thì mình chưa vội tăng ngay mà theo dõi thêm 24h, nếu vẫn có comment thì chốt.

Bổ sung thêm kỹ hơn và sẽ áp dụng cho đợt quảng cáo tới bao gồm các bước sau:

  • Vẫn chia nhỏ nhưng mỗi nhóm sẽ chia làm 2 tiếp kèm sở thích — hành vi đã tìm hiểu trước đó, chạy trong 1 ngày để theo dõi. Nếu ok thì sẽ tăng ngân sách như bình thường còn không hiệu quả thì giảm ngân sách 1/2 hoặc 3/4 theo dõi thêm 1 ngày, không ổn thì dừng.
  • Trong 2 ngày đó cũng tạo ra 2 adset giữ nguyên nội dung + nhóm đối tượng nhưng loại bỏ hết các sở thích — hành vi và chạy để tìm đối tượng tiềm năng ở tập target còn lại. Adset nào hiệu quả thì tăng 2 đến 2,5 lần ngân sách (không tăng đột ngột vì Facebook sẽ ép tiêu hết tiền mà không hiệu quả) và adset nào không hiệu quả thì giảm ngân sách 1/2 hoặc 3/4.
  • - Cũng trong ngày thứ 2, tạo tiếp 2 Adset mới vẫn giữ nguyên nội dung quảng cáo như các Adset trước đó nhưng đối tượng target bao gồm sở thích + hành vi là X + Y + Z ( để test nhóm khách hàng nhỏ nhất nhưng chính là nhóm ban đầu bạn nghĩ là phù hợp nhất)
  • Như vậy có tổng 10 adset tất cả, nếu 10 adset này không hiệu quả tiếp tục thay đổi hình ảnh, nội dung, chương trình khuyến mại, thay đổi giá trị sản phẩm và những điều quyết định hành vi mua của khách hàng (cam kết, giá cả, uy tín, bảo hành…)
Like what you read? Give Andy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.