Học adwords D1

Những điều cần nhớ của bài học hôm nay:

  1. 4 loại đối sánh từ khóa
  • Đối sánh rộng: hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm bao gồm: lỗi chính tả, từ đồng nghĩa, từ tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác. Ký hiệu — không có.

VD: Từ khóa: xe hơi — Tìm kiếm kích hoạt quảng cáo: đánh giá xe

=> Nếu ta chạy đối sánh rộng cho từ khóa “xe hơi”, khi người dùng lên google search từ “xe ô tô” sẽ hiện ra quảng cáo của bạn.

=> Đối sánh rộng kích hoạt quảng cáo quá rộng và không thể kiểm soát, không đúng đối tượng khách hàng.

  • Đối sánh rộng có sửa đổi: hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm chứa các chữ trong từ khóa không theo thứ tự nào. Ký hiệu bằng dấu cộng

VD: Từ khóa: +máy +tính +xách +tay +cũ — tìm kiếm kích hoạt quảng cáo: máy tính cũ xách tay

  • Đối sánh cụm từ: hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm chứa cụm từ đấy. Ký hiệu bằng dấu “”

VD: Từ khóa: “máy tính xách tay cũ”— tìm kiếm kích hoạt quảng cáo: chỗ mua máy tính xách tay cũ.

  • Đối sánh chính xác: hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm cụm từ đấy. Ký hiệu dấu []

VD: Từ khóa: [mua xe máy] — tìm kiếm kích hoạt quảng cáo: mua xe máy.

2. Từ khóa ngắn và từ khóa dài:

  • Từ khóa ngắn thể hiện nhu cầu chung chung, khó xác định người dùng có phải đang tìm kiếm về sản phẩm hay không.

=> Sử dụng khi ngân sách nhiều, muốn bao phủ thị trường.

  • Từ khóa dài thể hiện nhu cầu cụ thể, rõ ràng hơn về cái mà người dùng tím kiếm.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.