Čo je DOCAT?

Juraj Kralik
Aug 27, 2018 · 5 min read

DOCAT je darčekom pápeža Františka pre mladých. Je to kniha, ktorá zrozumiteľným a atraktívm spôsobom hovorí o sociálnej náuke podľa učenia Katolíckej cirkvy. Začiatkom tohto leta vyšla vďaka Spolku svätého Vojtecha aj u nás.

Skrytý poklad Cirkvi

Niektorí profesionáli v Katolíckej cirkvi vtipkujú, že Katolícka sociálna náuka je jeden z najlepšie skrytých pokladov Cirkvi. Preto som sa veľmi potešil, keď som videl na masívnom podujatí, akým boli Svetové dni mládeže v Krakove kardinála Tagleho, na hlavnom pódiu odporúčať DOCAT mladým. Jeho prezentácia však zanikla v únave, páľave a očakávaní príchodu pápeža na poliach Campus misericordia. A aké bude prijatie DOCATu na Slovensku? Budeme vedieť naplno prijať a rokmi zhopdnotiť tento vydarený komunikačný nástroj vo formácii mladých?

DOCAT slovami pápeža Františka

Svätý Otec František mladým povedal, že DOCAT im dáva ako manuál svedomia, aby vedeli, čo konkrétne majú robiť pri riešení rôznych spoločenských otázok. Na súkromnej audiencii, kde pápež prijal v mene iniciátora projektu Youcat foundatio niekoľko mladých bola aj Slovenka Elena Karasová. Povedal im, že im dáva DOCAT aj preto, lebo mladí majú energiu hýbať veci dopredu. Pritom zaznela výzva známa ako Milión mladých pre pápeža. Mladí na celom svete sú pozvaní zareagovať na výzvu, aby si DOCAT osvojilo aspoň milión mladých ľudí, ktorí budú jeho princípy uplatňovať na rôznych miestach v spoločnosti. Pápež v úvode DOCATu doslovne píše:

Keď vás teraz pozývam, aby ste sa zoznámili so sociálnou náukou Cirkvi, nesnívam o nejakých skupinách, sediacich a diskutujúcich niekde pod stromami. Aj to je dobré a robte to! Môj sen je však väčší — želal by som si milión mladých kresťanov, najlepšie celú jednu generáciu, ktorá by bola pre svojich súčasníkov „chodiacou sociálnou náukou“. Svet zmenia iba ľudia, ktorí sa zaň angažujú, ktorí s ním pôjdu na periférie i doprostred špiny. … Odovzdávam vám teda túto veľkolepú knižku, aby vo vás rozdúchala oheň.

4 princípy Katolíckej sociálnej náuky

Na rôznorodé spoločenské otázky sa v katolíckom učení nazerá cez tieto 4 základné princípy:

 1. Spoločné dobro
 2. Ľudská dôstojnosť
 3. Subsidiarita
 4. Solidarita

Tvoja spoločenská otázka a viera

Mladí ľudia, zvlášť, keď vstupujú do rodinného a pracovného života stoja zrazu pred praktickými otázkami viery, s ktorými sa na hodinách náboženstva nestretli alebo ak áno, boli im vtedy veľmi vzdialené. Mladí lekári, ktorí ordinujú liečbu v komplikovaných prípadoch, mladí právnici, ktorí musia pre klienta vybojovať najlepšie podmienky v zmluve, mladí podnikatelia, ktorí si nastavujú daňové odvody… Mladí, ktorým nestačia základy viery na úrovni testu na birmovku. Mladí, ktorým sa vo víre každodenných pracovných výkonov a merania ich úspešnosti viera zdá byť akýmsi úplne nesúvisiacim ideálom, niečim povzneseným ponad tento svet, mystickým, ba až rozprávkovým. Som presvedčený, že úlohou DOCATu je aj to, aby navnadil mladých, ktorí začali prichádzať o vieru na vysokoškolských intrákoch, aby objavili intelektuálne bohatstvo Katolíckej cirkvi, aby našli prepoj medzi svojou spoločenskou otázkou a živou vierou evanjelii a apoštolskej tradície. Touto cestou už pred mnohými desaťročiami kráčal jeden z prorokov 20. storočia sv. Ján Pavol II. Keď sa stal kaplánom v Krakowe, stanovil si dve pastoračné priority. Univerzitných študentov a medicínskych pracovníkov. Študentov počúval a reagoval, pýtal sa ich a provokoval, aby ich ubezpečil, že viera a rozum sú dve krídla toho istého letu. S medicínskymi pracovníkmi čítali cirkevné dokumenty a rozoberali konkrétne prípady, ktoré slúžili na formovanie ich svedomia. Bolo mu totiz jasné, že vplyvom ateistických filozofii je to práve medicínsky priestor, ktorý sa dá najviac zneužiť proti človeku a jeho dôstojnosti. Neskôr ako pápež pripomenul v jednej zo svojich sociálnych encyklík, že:

Nová evanjelizácia, ktorú dnešný svet naliehavo potrebuje a ktorú sme tak často zdôrazňovali, musí medzi svoje hlavné úlohy začleniť ohlasovanie sociálneho učenia Cirkvi. Toto učenie (…) je schopné ukazovať správnu cestu, ako odpovedať veľkým výzvam dnešnej doby… (JPII, Centesimus annus, 5. 199)

Vedel, že vo svete obrovskej ponuky informácii sa bude viera šíriť efektívne jedine ruka v ruke so svdectvom života kresťanských rodín a kresťanov, ktorí musia obstáť v skúškach praktického života pred zrakmi veriacich i neveriacich kolegov, priateľov rodinných príslušníkov a známych.

Napríklad tieto otázky

V DOCATE sa nachádza 328 otázok a odpovedí. Nájdete medzi nimi napríklad aj tieto:

 • Ako sa dá premeniť spoločnosť?
 • Prečo potrebujem spoločensky sa angažujúcich duchovných pastierov?
 • Kedy je mzda spravodlivá?
 • Je chudoba vždy zlá?
 • Je blahobyt vždy dobrý?
 • Na čo by mali slúžiť politické strany?
 • Musí cirkev podporovať všetky demokratické rozhodnutia?
 • Prečo si chudobní zaslúžia osobitnú pozornosť?
 • Majú sa kresťania zúčastňovať na verejných demonštráciách?
 • Čo máme robiť, keď hrozí v cudzej krajine genocída?

Otázka 309

Otázka 309 sa pýta na pridanú hodnotu kresťanskej angažovanosti:

Čo je prvým krokom k spoločenskej angažovanosti prameniacej z viery?

Odpoveď:

Nič nemotivuje hlbšie ako láska. Kto miluje, môže vykonať veľké veci a prejsť dlhé cesty…

DOCAT má 12 kapitol. Prvá a posledná majú niečo spoločné. Začína sa ozrejmením toho, že Majstrovský Boží plán s ľuďmi a spoločnosťou je LÁSKA. Posledná, 12. kapitola má zase názov: Angažovanosť — Uskutočňovanie Lásky. Myslím, že autori chceli, aby DOCAT nevyznel ako katolícka verzia občianskej náuky, ale ako povzbudenie k tomu, aby sme svet pretvárali láskou. To je veľmi dôležitý odkaz. Kresťanská angažovanosť nie je osobná sebarealizácia, nie je ambícia presadzovať nasilu kresťanské názory. Je uskutočňovaním lásky, pričom láska si želá vždy dobro toho druhého ako svoje vlastné. Zdá sa mi veľmi pekné, že kapitoly 2–11, ktoré hovoria o hospodárstve, životnom prostredí, chudobe, politike… sú akoby obložené dvoma kapitolami o LÁSKE. O láske ako prvotnom zámere Boha so svetom a o láske, ktorá je osobným povolaním každého človeka vo svete.

P18, DOCAT app a 1 milión mladých

Počas Národného stretnutia mládeže P18 sa v piatok (27. júla) uskutočnilo tzv. popoludnie angažovanosti. 3 500 mladých na 141 miestach v Prešove a okolí. Výsledky popoludnia sú pôsobivé. Okrem praktických miest angažovanosti dohodnutých v spolupráci s mestom a VÚC zorganizovali svoje miesta angažovanosti aj hnutia ako Saleziáni, eRko, Godzone a ďalšie. Šírku DOCATu ďalej ilustrovali miesta v konkrétnych prešovských sociálnych zariadeniach, zdravotných zariadeniach či simulované zasadanie zastupiteľstva. Je skvelé, že mladí vďaka motivácii okolo DOCATu zanechali prešovčanom stovky metrov namaľovaného zábradlia a preliezok alebo desiatky kilometrov vyčistených chodníkov od buriny. No možno ešte dôležitejšie ako výsledky je odkaz tohto popoludnia. Služba pre spoločné dobro patrí neodmysliteľne k viere mladého kresťana. A čo bude ďalej?

Myšlienkovým pokračovaním pozitívnej energie z P18 by mohol byť projekt Zmenme.to. My v eRku otvárame v septembri ročnú tému Z malého zRnka strom, na konci ktorej by malo byť ucelené know-how o detskej participácii a overené nápady na detské komunitné projekty. No a stále je v hre celosvetová výzva Milión mladých pre pápeža. Mimochodom, v prepočte na Slovákov to vychádza na cca. 4 000 junákov a dievok. V čase písania tohto článku sa zatiaľ k výzve prihlásilo 132 332 mladých z celého sveta. K výzve sa dá prihlásiť jednoducho stiahnutím mobilnej aplikácie DOCAT do mobilu. 13,2-percentná úspešnosť kampane je tedapre mnohých zodpovedných za prácu s mládežou veľkou výzvou neskrývať ďalej pred svetom Katolícku sociálnu náuku.

eRkárske miesto angažovanosti na P18 bolo o službe deťom.

BONUS: Urob si DOCAT kvíz

Pre tých, ktorí sa chcú naladiť na DOCAT sme pripravili malú online rozcvičku: Urob si DOCAT kvíz.

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

25K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade