DOBROdružstvo pokoJA — dlho sme vyberali názov ročnej témy

Na začiatku tohto školského roka sme odprezentovali novú ročnú tému eRka. Volá sa DOBROdružstvo pokoJA. Cesta k tomuto názvu bola dlhá. Viedla cez rôzne stretnutia, spoločné uvažovanie, čítanie, štúdium, rozjímanie, anketu… Priznám sa, že ma aj trochu mrzí, že konečné rozhodnutie pre názov trvalo až do začiatku leta. Na druhej strane, čím viac tento názov používam, tým viac sa mi páči.

Prečo dobrodružstvo?

Pokoj nie je bezvojnový stav. Nie je o tom, že mám pokoj, ak od teba odídem. Keď niekomu poviem: Daj mi pokoj a odídem od neho, to mi paradoxne môže vnútorný pokoj vziať. Budem sa k tej situácii vracať, rozmýšľať nad nezmierenými vzťahmi… Benedikt XVI. vo svojom posolstve k pokoju z roku 2013 hovorí, že pokoj je darom od Boha a zároveň výsledok ľudského úsilia. Toto ľudské úsilie je plné výziev a dobrodružných momentov. Je to úsilie o pokoj v srdci.

DOBRO — JA

Patrón našej ročnej témy sv. Ján XXIII. vo svojej encyklike Pokoj na zemi hovorí, že „Nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude v srdci každého z nich.“ A o to práve ide. Vyvinúť vnútorné úsilie pre pokoj v srdci. Pokoj je poriadok v srdci.Pokoj je ovocím toho, ak v mojom srdci obnovím DOBRO, s akým bolo stvorené. Preto sme v názve ročnej témy zvýraznili písmená DOBRO — JA. Kresťanský pohľad na stvorenie človeka hovorí o tom, že Boh tvorí svet z ničoho slovom (logos). Nie je to výsledok súboja, násilia ako v iných mýtoch. Je to tvorivá reč Stvoriteľa. Keď tvorí človeka, hovorí, že toto dielo je veľmi DOBRÉ. Samotný príbeh Adama a Evy pred skúsenosťou hriechu hovorí o nerozdelenom srdci a úplnom príjímaní dobra od Boha — Otca. V tejto ročnej téme nejde v prvom rade o formovanie mierových zborov. Chceme sa vzájomne povzbudiť k úsiliu o nadobudnutie vnútorného pokoja vo svete plnom nepokojných správ, o zmierenie, pozitívne riešenie konfliktov a spoločnú modlitbu za jednotu a pokoj vo svete.

Symboly v logu

V logu sa nachádza morská vlna, symbolizujúca búrlivé more, nepokoj, udalosti života, ktoré nás môžu strhnúť a vyviesť z rovnováhy. Vysoký a pevný maják symbolizuje ľudí, ktorí sa strhnúť nedajú, dokážu vidieť ponad smutné fakty, majú nadhľad a veľkodušné srdce. Srdcia vychádzajúce ako svetlo z majáka sú skutky lásky, starostlivosť o druhých. Srdcia z majáka tiež symbolizujú pravdivé slová pokoja. Cnostní veľkodušní ľudia sú ako maják. Svietia nám v čase búrok svojimi skutkami lásky a pravdivými slovami na dobrodružnej ceste do pokojného prístavu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.