Výstava Body The Exhibition a otázka, čo chceme naučiť naše deti

Juraj Kralik
Aug 21, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

Cestou na Kysuce ma pred obcou Oškerda prekvapil bilboard s reklamou na výstavu Body The Exhibition, ktorá sa koná v bratislavskej Inchebe. Stretávať tieto bilboardy v Bratislave mi je veľmi nepríjemné, a o to smutnejšie bolo keď ma reklama privítala po prejazde kysuckou bránou.

Výstava, ktorá by mala byť v Bratislave do novembra ukazuje anatómiu ľudského tela, pričom “exponátmi” nie sú modely, ale upravené telá ľudí, ktorí žili medzi nami, na tejto zemi. Identitu osôb, z ktorých “exponáty” pochádzajú pritom vystavovatelia ani napriek tlaku ľudskoprávnych organizácii nechcú odhaliť. Výstava sa propaguje ako vhodná príležitosť na vzdelávanie detí. Ako predseda detskej organizácie eRko s tým nesúhlasím a mám na to niekoľko dôvodov.

Telá osôb, ktoré neboli pochované

Odstúpme od naliehavého marketingu a povedzme si pravdu, že “exponátmi” sú telá konkrétnych osôb, ktoré neboli pochované. A to úplne zbytočne. Videli ste už pohreb, na ktorom by veveričky pochovávali zosnulú veveričku? Ľudské telo pochovávame, lebo sme práve v ňom žili vzťahy, robili úsudky, milovali a žili ako osoby. Keďže človek je schopný sebareflexie, prežívania duševného a duchovného, od nepamäti s úctou, rešpektom a láskou ľudské telo pochovávame. Práve pohrebiská sú pre archeológov stopami kultúrneho ľudského osídlenia. Ľudské telo zosnulej osoby je pamiatkou na jeho jedinečný život.

16 € bez tajomstva

Čo chceme naučiť naše deti?

Okrem toho, že deti uvidia na vlastné oči, ako sa napínajú svaly, či ako presne je zatočený dvanástorník, čo si ešte odnesú z výstavy? S akým pocitom budú odchádzať?

Ak sa môže celé telo osôb “použiť” ako vec na účel výstavy, na čo všetko sa dá ešte použiť? Aké oblasti úžitku by vedeli vymenovať deti?

Ak dokážeme tolerovať vede, že celé telo osoby namiesto pochovania používa ako vec, vedeli by sme to tolerovať aj iným zložkám spoločenského života? (napr. umenie, náboženstvo, politika a pod.)

Prečo sa nesnažiť skôr o pozdvihnutie etiky ako o ponižovanie ľudskosti?

Podpíšte petíciu adresovanú generálnej prokuratúre a riaditeľom škôl.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store