รีวิว Sony A6300 กล้อง Mirrorless APS-C ตัวโหดจากโซนี่
Tor Chanon
1914

ส่งวิดิโอจากกล้องไปมือถืออย่างไรครับ มีคนแนะนำให้ส่งเหมือนที่ส่งรูป ผมทำแล้วไม่ได้อ่าครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.