Finnjamboree 2016 -tervetuloa mukaan tekemään elämyksiä!


Finnjamboree 2016 on Suomen Partiolaiset ry. — Finlands Scouter rf.:n vuosina 2015–2016 toteutettava valtakunnallinen projekti joka huipentuu noin viikon mittaiseen suurleiriin heinäkuussa 2016. Projekti on koko jäsenistön yhteinen elämys joka auttaa kehittämään suomalaista vapaaehtoistyötä ja lasten ja nuorten toimintaa.


Suurleirin tavoitteena on, että leirille osallistuvat saavat kokea erilaisia aktiviteetteja, jotka eivät mahdollisesti olisi koettavissa lippukuntien tai piirien leireillä. Tavoitteena on, että jokainen projektissa mukana ollut saa kokemuksen siitä, että osallistui omalla panoksellaan Finnjamboreen tekemiseen.

http://youtu.be/pHP5NxaPl5c

Projektin tavoitteet

1)Projekti kasvattaa ja kehittää osallistujiaan ja tekijöitään.

Tämä tarkoittaa sitä että leirillä ja ennen leiriä tehtävät aktiviteetit suunnitellaan jokaisen ikäkauden omien kasvatustavoitteiden pohjalta. Projektin jälkeen Suomen kovin eri alojen partioasiantuntemus löytyy leirin tekijöiltä. Jokainen saa projektin kaikissa vaiheissa tukea kokeneemmalta tekijältä.

2) Projekti kehittää partion sisäistä ja ulkoista kuvaa

Projektin pestit ovat Suomen halutuimmat vapaaehtoistyötehtävät. Projektin tehtäviin halutaan myös partion ulkopuolelta. Kokemuksia ja tarinoita projektin pesteistä näkyy valtakunnan mediassa.

Projektin tekeminen on vapaaehtoiskentässä ensiluokkaista. Leiri ja projekti asettaa uuden standardin vapaaehtoisviestinnän laadusta ja monipuolisuudesta.


3) Projekti lisää avoimuutta, yhteistyötä ja kumppanuutta partion sisällä ja partiosta ulospäin.

Tämä saadaan aikaan sillä että lippukunnat osallistuvat jo ennen leiriä suurleiritapaamisiin ja että leirin ja projektin sisältöjä jaetaan mahdollisimman hyvin ympäri maata.

Leirille on mahdollisimman helppo osallistua: hinta, julkiset tuet, stipendit, vaihtoehtoiset osallistumistavat, perheet ja partioon tutustujat otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Leirille osallistuu merkittävä määrä kansainvälisiä partiolaisia. Projektista luodaan vuoden 2016 merkittävin kansainvälinen tapahtuma Suomessa. Tavoitteena on että leirille osallistuu kaksinkertainen määrä ulkomaalaisia edelliseen Finnjamboreehen verrattuna.

Tärkeää myös on että projektin aikana päivitetään nykyisiä ja luodaan uusia yhteistyösopimuksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa.


4) Projekti tukee partion strategiaa
Projekti toteuttaa järjestön ja partiopiirien strategisia tavoitteita.

Tämä on mahdollistaa se, että kaikki järjestön luottamushenkilöt sekä partiopiirit sitoutuvat Finnjamboreeta edistäviin toimenpiteisiin, koska niiden ymmärretään edistävän yhteistä partioliikettä.

Tärkeää on myös se, että vuoden 2016 teemana on Finnjamboree joka huomioidaan sekä järjestön, piirien että lippukuntien toiminnan suunnittelussa ja tapahtumien toteutuksessa.


Menossa mukana meille kaikille tuttu partiomenetelmä

Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu partion kansainvälisten kattojärjestöjen WAGGGS:n ja WOSM:n partiomenetelmiin. Partiomenetelmä on kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat yhtä tärkeitä; kaikkien niiden tulee olla mukana partiotoiminnassa. Projektissa partiomenetelmä eri osa-alueineen ohjaa toimintaa. Projekti pystyy omalta osaltaan olemaan malli lippukunnille partiomenetelmän soveltamisesta mm. leiritoimintaan.


Ketkä on messis?

Finnjamboree-projektiin osallistuu koko jäsenistö. Finnjamboreevuoden jälkeen suomalaiset nuoret tietävät millainen kokemus on Finnjamboree.

Finnjamboreen leiriosaan osallistuvat partion ikäkausista Tarpojat, Samoajat ja Vaeltajat sekä projektin tärkeimmät toteuttajat, vapaaehtoiset aikuiset. Partiolaisten lisäksi partioon “tutustujia” osallistuu leirille. Leirin alaikäraja on 12 vuotta, eli 2004 ja sitä aiemmin syntyneet.

Jokaisen osallistujan panosta arvostetaan ja kaikki osallistujat; eri-ikäiset partiolaiset ja partiojohtajat, sisu-partiolaiset, eri kieli- ja kulttuuriryhmiä edustavat partiolaiset sekä erilaiset partioperheet ja partioon tutustujat ovat yhdenvertaisia ja oikeutettuja saamaan itselleen sopivan Finnjamboree-kokemuksen.


Mitä projektissa tapahtuu?

Finnjamboree- projektiin lukeutuu useampia erillisiä tapahtumia. Syksyn 2015 aikana osallistumaan pääsee koko jäsenistö kaikkine ikäkausineen, leirille sekä sen jälkeen ikäkaudet tarpojista ylöspäin sekä aikuiset.

Ennen suurleiriä pyritään saamaan jokaisen ikäkauden kasvatustavoitteita tukevia sekä Finnjamboree- brändin mukaisia osallistumiskokemuksia jokaiselle ikäkaudelle. Ennakkotapahtumat voivat olla niin lippukunta-, piiri- kuin SP-tason organisoimia tapahtumia.

Projektin huipentaa suurleiri, joka on yhdeksän päivän kokonaisuus, joka järjestetään Hämeenlinnan Evolla. Suurleirin tarkoituksena on tarjota kaikille osallistuville ikäkausille kasvatustavoitteita tukeva leirikokemus, jossa erityisominaisuuksina on suurleirille mahdolliset puitteet, aktiviteettien kirjo sekä mahdollisuus kansainväliseen partiotoimintaan.

Leirin jälkeen kohdataan vielä syyskaudella 2016. Tämän tarkoituksena on saattaa loppuun leirillä alkaneet, mahdollisesti suuremmat aktiviteettipakit sekä päättää Finnjamboree teemavuosi leirillä muodostuneiden uusien ja vanhojen ystävien kesken. Nämä tapahtumat tullaan järjestämään joko lippukunnissa tai leiriosalla olleiden savujen/kylien muodostamien kokonaisuuksien kesken.


Projektin aikataulu

Projekti on käynnistynyt kevään 2014 aikana ja projektin brändi ja nimi julkaistiin lokakuun 2014 lopussa. Tämän jälkeen projektin brändiä lähdetään kehittämään ja viemään eteenpäin siten, että syksyllä 2015 projektin ensimmäinen vaihe alkaa lippukunnissa ja samalla projektin elämykset pääsevät mukaan toimintaan tehokkaasti ympäri maata.

Laajennetun leiritoimikunnan rekrytoiminen saadaan päätökseen marraskuussa 2014 ja seuraava rekrytointikierros tapahtuu keväällä 2015.

Projektin päätapahtuma eli leiriosio on heinäkuussa 2016, jonka jälkeen projekti nivotaan yhteen koko partiokentän voimin syksyllä 2016.


Kuka tätä johtaa?

Projektia johdetaan täysin vapaaehtoisvoimin. Leirin ylin operatiivinen päätösvalta on leiritoimikunnalla. Sen toimintaa ohjaa sekä Partioneuvosto ja hallitus että erikseen nimetty projektin ohjausryhmä. Projektissa noudatetaan partio-ohjelmaa, missä nuorten vastuuttaminen on merkittävässä asemassa, jolloin päätöksentekoa pyritään jakamaan mahdollisimman laajalle koko organisaatioon.

Projektilla on projektipäällikkö joka on osa leiritoimikuntaa ja jonka tehtävänä on koordinoida projektin päivittäistä etenemistä. Projektipäällikkö toimii keskellä laajaa verkostoa, jossa tehtävänä on pitää langat käsissä sekä koordinoida, delegoida ja huolehtia, että yhdessä sovitut asiat toteutuvat.


Projektin työnjako:


Kasvatus
Kasvatuksen tehtävänä on projektin kasvatustavoitteiden sekä leirin päiväohjelman suunnittelu. Kasvatus vastaa siitä että kasvatustavoitteet toteutuvat kaikissa projektin osa-alueissa. Kasvatus tuottaa myös muun muassa leirin aktiviteetit sekä yhteiset ohjelmat.

Elämys
Elämyksen vastuualue vastaa projektin ja leirin kokonaiskuvasta, projektin elämyksellisyydestä siihen osallistuville sekä projektin ja leirin palvelupoluista. Elämyksen tehtävänä on vastata siitä että projektista tulee elämyksellinen kokonaisuus joka vahvistaa partion sisäistä ja ulkoista kuvaa. Lisäksi elämyksen alle kuuluu projektin ja leirin viestinnästä ja markkinoinnista vastaaminen.

Yhteistyö
Yhteistyön vastuualueeseen kuuluu leirin ala-leirien, kylien ja savujen organisointi. Vastuualueeseen kuuluu myös projektin kansainvälisyys ja ulkomailta leirille saapuvien partiolaisten organisointi sekä erilaisten osallistujien ja heidän erityistarpeidensa huomioiminen. Yhteistyölle kuuluvat myös muut kuin taloudelliset kumppanuudet järjestön sisällä ja ulkopuolella sekä sidosryhmien kanssa kommunikointi.


Palvelu
Finnjamboree 2016 Palveluissa rakennetaan ja ylläpidetään projektin toimintaympäristöä. Palvelussa huolehditaan turvallisuudesta ja varmistetaan taustalla että kaikki sujuu niin kuin pitääkin. Palveluorganisaatio jakaantuu toimintaympäristö- (tekniikka, huolto, tiedonhallinta) ja turvallisuuslohkoihin (turva, pelastus, lääkintä). Palvelun tehtävänä on vastata päätapahtuman toimintaympäristön ja tukitoimintojen suunnittelusta, luomisesta ja ylläpidosta.

Resurssi
Projektin resurssivastuualueeseen kuuluu talous, myyntitoiminta, henkilöstöjohtaminen ja resurssointi sekä keskitetyt hankinnat ja taloudellinen yhteistyö partion ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Resurssitoiminto johtaa projektin resurssien (talous, henkilöstö ja materiaali) suunnittelua sekä tarjoaa tukea ja koulutusta projektin muille toiminnoille, jotta projektista tulee mahdollisimman onnistunut kokemus myös tekijöille. Suunnittelu toteutetaan hyväksikäyttäen alan parhaita ratkaisuja sekä painottaen mahdollisimman pientä ylläpitoa sekä helppoa informaation saatavuutta projektin johdolle ja tekijöille.


Kuka tekee ja miten mukaan?

Projektin leiritoimikunnan löydät projektin nettisivuilta ja lisätietoa projektista ja tästä projektisuunnitelmasta saat projektin johtajilta; Heikki Otsolammelta ja Jaakko Piitulaiselta (@roihu2016.fi)

Tervetuloa mukaan tekemään vuosisadan partioelämystä!

Like what you read? Give Jutta Huovinen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.