Jing Yi

Jing Yi

Jing Yi

Songwriting Cognitive Science major; north of KL ✈ south of Borneo.