“Go hard or suffer the rest of your life!”

Jens Søndergaard Jensen

Fun facts

  • 32 år gammel
  • Statistiker - Aarhus universitetshospital
  • Primær distance - 1500 meter
  • Kun løbet i 5 år

Mandag d. 24 september havde 2. — og 3.e på Risskov Gymnasium fornøjelsen af at møde eliteløberen Jens Søndergaard Jensen fra AGF Atletik. Ligesom de andre gæster som Risskov Gymnasium fik besøg af under jubilæumsugen, har Jens Søndergaard Jensen gået på Risskov Gymnasium, dengang på linjen matematik A og fysik A. I dag er han primært mellemdistanceløber i klubben AGF, samt underviser i statistik på Aarhus Universitet og statistiker på Aarhus Universitetshospital.

Jens Søndergaard Jensens typiske træningsuge.

Ud fra oplægget er det tydeligt at se at det kræver meget træning at blive den 2. bedste mandlige løber på 1500m i Danmark. På en typisk uge i hans grundtræningsperiode løber han samlet omkring 140–150 km, hvilket både består af intervaller samt jogging-ture. Derudover består hans træning også af styrke- core- og tekniktræning, men han gør det oftest ikke alene. Han træner nemlig i klubben AGF, hvor mange af hans holdkammerater brænder for det samme som ham, at opnå sine mål samt at blive den bedste version af sig selv.

“Go hard or suffer the rest of your life”- Paul Chelimo

Ovenstående citat lever Jens efter samt bliver motiveret af i hans dagligdag. Citatet er af den professionelle mellemdistanceløber, Paul Chelimo, fra Kenya.

Samlet set kan man efter Jens Søndergaard Jensens oplæg konkludere at det kræver meget træning samt disciplin at blive en af de bedste løbere i Danmark, i hvert fald på mellemdistance. Man skal tænke over kost og træning, og derudover gælder det også om at være heldig med, hvilke heat man ender i. Ikke desto mindre er det aldrig for sent at komme i gang med at træne, eftersom Søndergaard Jensen først startede sin egentlige karriere i form af løb i slutningen af 20’erne. Derudover kan det for nogle være en motivationsfaktor at træne i et fællesskab, fremfor alene.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade