K2projekt

Zdravotnícke zariadenia — projekcia a manažment riadenia K2projekt

Mestská poliklinika

Zdravotnícke zariadenia majú slúžiť nielen na ozdravie tela. Svojou architektúrou a koncepciou majú umožniť aj uzdravenie duše.

Úžitková plocha

 • viac ako 6000m2

Stupeň projektového riešenia

 • Podrobná architektonická štúdia stavby a jej okolia. Projektová dokumentácia bola vo vybraných častiach spracovaná ako realizačný projekt.

Projektové riešenie

 • Navrhované zdravotnícke stredisko malo päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie.
 • Odborné zamerania zdravotníckeho strediska bolo definované ako “zdravotnícke zariadenie s prevažujúcou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou a jednodňová chirurgia”.
 • Projektové riešenie koncepčne a typologicky vytvorilo v poliklinike priestory pre ambulancie rôzneho zamerania od detských lekárov, cez všeobecných lekárov až po infektologické ambulancie.
 • Jedno celé podlažie stavby bolo vyčlenené pre jednodňovú chirurgiu. Umiestnené tu boli operačné sály, pozorovacie a zotavovacie miestnosti, technické vybavenie a hygienické zázemia.
 • Súčasťou celkového dispozičného riešenia zdravotníckeho zariadenia boli aj obslužno-prevádzkové a stravovacie zariadenia a služby.
 • Celistvosť konceptu tvoria zdanlivé detaily. Pohodlie pacientom, ale aj personálu dotvárajú funkčné celky ako vlastná jedáleň a oddychová zóna pre personál na streche budovy. Bufet a lekáreň na prízemí, či parkové úpravy plné zelene v okolí polikliniky.
 • Dispozičné riešenie a architektúra polikliniky umožňovali aj vybudovanie pohotovosti, či strediska výjazdu RZP.

Stomatologická klinika

Úžitková plocha

 • viac ako 180 m2

Stupeň projektového riešenia

 • architektonická štúdia, ktorá bola ďalej dopracovaná do realizačnej projektovej dokumentácie.

Projektové riešenie

 • Stomatologická klinika dispozične obsiahla priestory ako recepcia, zázemie pre personál, ambulancia zubného technika, dve stomatologické ambulancie, ambulancia implantologie, hygienické a technické miestnosti. Priestor oplýva modernými technológiami vykurovania, chladenia a vetrania. Každá ambulancia má inštalované technologické vybavenie pre svoj účel použitia.
 • Stomatologická klinika bola projektovaná na prízemí bytového domu. Dôraz projektového riešenia bol kladený na plynulú a nerušenú prevádzku ambulancií, vhodnú akustiku priestoru a dodržanie všetkých hygienických štandardov. Zároveň, nemenej dôležitým prvkom návrhu bola architektúra a dizajn, ktoré vizuálne dotvárajú celé dielo.

Ortopedická klinika

Úžitková plocha

 • viac ako 1300m2

Stupeň projektového riešenia

 • Projektové riešenie ortopedickej kliniky bolo zadané ako podrobná architektonická štúdia budovy a jej okolia. Následne vybrané podlažia stavby boli dopracované do realizačnej projektovej dokumentácie.

Projektové riešenie

 • Pôvodná administratívna budova najskôr prešla veľmi podrobnou pred projektovou prípravou. Projektové riešenie bolo zahájené podrobným zameraním a digitalizáciou stavby tzv. pasport stavby.
 • Nasledovala architektonická štúdia, ktorá riešila prevádzkové a funkčné celky stavby, ako aj nadväznosť na parkové úpravy a statickú dopravu. Do realizačnej projektovej dokumentácie boli následne dopracované vybrané podlažia stavby, podľa potreby klienta.
 • Ortopedická klinika sa rozprestiera na troch nadzemných podlažiach a na jednom podzemnom podlaží. Komplexnosť ortopedickej kliny ako aj potrebu jej dômyselného a presného projektovania podčiarkuje fakt, že v budove sa nachádzajú ambulancie, výdajňa ortopedických pomôcok, ale aj výroba ortopedických a protetických pomôcok a komplexná administratívna agenda.
 • Súčasťou architektonickej štúdie však nebolo len koncepčné a dispozičné riešenie ortopedickej kliniky, ale aj funkčný návrh exteriéru. Pridané boli bezbariérové prvky, doriešená statická doprava, či plochy pre umiestnenie kontajnerov. V neposlednom rade celkové stvárnenie dopĺňa parková a sadová úprava. Všade, kde to bolo možné bola doplnená zeleň, stromy a výsadba. Architektonická štúdia ortopedickej kliniky tak komplexne zobrazuje dispozičné, stavebno-konštrukčné a funkčné riešenie budovy, a jej okolia.

--

--

Vitajte v K2, na mieste kde má architektúra, projektovanie a príroda zelenú. Tvorivá práca prináša tvorivé myšlienky. My ich pretavíme do pútavých blogov.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
K2projekt

K2projekt

Vitajte v K2, na mieste kde má architektúra, projektovanie a príroda zelenú. Tvorivá práca prináša tvorivé myšlienky. My ich pretavíme do pútavých blogov.